שירי הלל לעשרים ואחת הטארות

OM Homage to the Venerable Arya Tara
אוֹם צֶ'ה-טְסִן-מָה פָּג-מָה דְרֶֹל-מָה-לָה צָ' טְסֶל-לוֹ  אום!

1 Homage to you, Tara, the swift heroine, Whose eyes are like an instant flash of lightning, Whose water-born face arises from the blooming lotus Of Avalokiteshvara: protector of the three worlds.
צָ'אק-סֶל דְרֶֹל-מָה נְיוּר-מָה פָּה-מוֹ קֶן-נִי קֶה-צִ'י לוֹ-דָנְג דְרָה-מָה גִ'יג-טֶן סוּן-גוֹן צ'וּ-קְיֶי שֶל-גִי גֶי-סָר גֶ'ה-וָה לֶה-נִי ג'וּנְג-מָה

2 Homage to you, Tara, whose face is like One hundred full autumn moons gathered together, Blazing with the expanding light Of a thousand stars assembled.
צָ'אק-סֶל טְֹן קֶאי דָה-וָה קִן-טוּ גָנְג-וָה גיָה-נִי טְסֶ-פָּה שֶל-מָה קָר-מָה טוֹנְג-טְרָ טְסוֹ-פָּה נָמ-קִי רָּבּ-טוּ צֶ'ה-וֶא  אֶ-רָּבּ בָּר-מָה

3 Homage to you, Tara, born from a golden-blue lotus, Whose hands are beautifully adorned with lotus flowers, You who are the embodiment of giving, joyous effort, asceticism, Pacification, patience, concentration and all objects of practice.
צָ'אק-סֶל סֶר-נוֹ צ'וּ-נֶה קְיֶה-קִי פֶּה-מֶה צָ'-נִי נָמ-פָּר גְיֶאן-מָה צִ'ין-פָּה טְסוֹן-דְרוּ קָה-טוּ שִי-מָה סֶ-פָּה סָם-טֶן צֶ'ה-יוּל נְיִי-מָה

4 Homage to you, Tara, the crown pinnacle of those thus gone, Whose deeds overcome infinite evils, Who have attained transcendent perfections without exception, And upon whom the sons of the Victorious Ones rely.
צָ'אק-סֶל דֶה-שִין שֶ-פָּה טְסוּ-טוֹֹר טָה-יֶה נָמ-פָּר גְיֶיל-וָר צֶ'ה-מָה מָה-לוּ פָּה-רוֹל צִ'ין-פָּה טוֹבּ-פֶּה גְיֶיל-וֶא סֶה-קִי שִין-טוּ טֶן-מָה

5   Homage to you, Tara, who with the letters TUTTARA HUM Fill the (realms of) desire, direction and space, Whose feet trample on the seven worlds And who are able to draw all the beings to you.
צָ'אק-סֶל טוּ-טָ-רָה הוּם יִי-גֶה דוֹ-דָנְג צ'וֹ-דָנְג נָם-קָה גָנְג-מָה צִ'י-טֶן דוּ-פּוֹ שָבְּ-קִי נֶם-טֶה לוּ-פָּה מֶה-פָּר גוּג-פָּר נְיִי-מָה

6    Homage to you, Tara, venerated by Indra, Agni, Brahma, Vayu and Ishvara, Praised by the assembly of spirits, raised corpses, Ghandarvas and all yakshas.
צָ'אק-סֶל גְיָא-גִ'ין מֶה-לָה טְסָנְג-פָּה לוּנג-לָה נָה טְסוֹ ווֹנג-צ'וּג צ'וֹ-מָה ג'וּנְג-פּוֹ רוֹ-לָנְג דְרִי-זָה נָמ-דָנְג נוֹ- צִ'ין טְסוֹ-קִי דִוּן-נֶה טוֹ-מָה

7   Homage to you, Tara, whose TRAD and PHAT Destroy entirely the magical wheels of others. With your right leg bent and left outstretched and pressing, You burn intensely within a whirl of fire.
צָ'אק-סֶל טְרֶה-צֶ'ה גָ'ה-דָנְג פֶּה-קִי פָּה-רוֹל טְרוֹל-קוֹר רָּבּ-טוּ ג'וֹם-מָה יֶה-קוּם יוֹן-קְיָנְג שָבְּ-קִי נֶן-טֶה מֶה-בָּר טְרָ-פָּה שִין-טוּ בָּר-מָה

8 Homage to you, Tara, the great fearful one, Whose letter TURE destroys the mighty demons completely, Who with a wrathful expression on your water-born face Slay all enemies without an exception.
צָ'אק-סֶל טוּ-רֶה צִ'י-פָּה צֶ'ן-פּוֹ דוּ-קִי פָּה-ווֹ נָם-פָּר ג'וֹם-מָה צ'וּ-קְיֶה שֶל-נִי טְרוֹ-נְיֶיר דֶן-דְזֶה דְרָה-ווֹ טָם-צֶ'ה מָה-לוּ סוֹ-מָה

9 Homage to you, Tara, whose fingers adorn your heart With a gesture of the Sublime Precious Three, Adorned with a wheel striking all directions without exception With the totality of your own rays of light.
צָ'אק-סֶל קוֹן-צ'וֹ סוּם-טְסוֹן צָ'-גְיֶה סוֹר-מוֹ טוּ-קָר נָם-פָּר גְיֶאן-מָה מָה-לוֹ צ'וֹ-קִי קוֹר-לוֹ גְיֶאן-פֶּה רָנְג-גִי אוֹ-קִי צוֹ-נָם טְרוּ-מָה

10 Homage to you, Tara, whose radiant crown ornament, Joyful and magnificent, extends a garland of light, And who, by your laughter of TUTTARA, Conquer the demons and all of the worlds.
צָ'אק-סֶל רָּבּ-טוּ גָה-וָא שִי-פֶּה אוּ-גְיֶאן אוֹ-קִי טרֶנְג-ווָא פֶּל-מָה שֶה-פָּה רָּבּ- שֶה טוּ-טָרָה-יִי דוֹ-דָנְג צִ'י-טֶן וָנג-דוּ דְזֶה-מָה

11 Homage to you, Tara, who are able to invoke The entire assembly of local protectors, Whose wrathful expression fiercely shakes, Rescuing the impoverished through the letter HUM.
צָ'אק-סֶל סָה-שִי קיוֹנְג-וֶא צוֹ-נָם טָם-צֶ'ה גוּ-פָּר נוֹ-מָה נִי-מָה טְרוֹ-ניֶיר יוֹ-וֶא  יִי-קֶה הוּם קִי פּוֹנְג-פָּה טָם-שֶה נָם-פָּר דְרֶל-מָה

12  Homage to you, Tara, whose crown is adorned With the crescent moon, wearing ornaments exceedingly bright; From your hair knot the Buddha Amitabha Radiates eternally with great beams of light.
צָ'אק-סֶל דָה-וֶא טוּם-בּוּ אוּ-גְיאֶן גְיאֶן-פָּה טָאם-צֶ'ה שִינְג-טוּ בָּר-מָה רֶל-פֶּה טְרוֹ-נָה אוֹ-פָּה מֶה-לֶה טָק-פָּר שִין-טוּ אוֹ-רָּבּ טְסֶה-מָה

13 Homage to you, Tara, who dwell within a blazing garland That resembles the fire at the end of this world age; Surrounded by joy, you sit with right leg extended And left withdrawn, completely destroying all the masses of enemies.
צָ'אק-סֶל קֶל-פֶּה  טָה-מֶה  מֶה-טָר בָּר-וֶא  טְרֶנג-וֶא  אוּ-נָה  נֶה-מָה יֶה-קֱיָנְג יון-קוּם  קוּן-נֶה קוֹר-גֶה דְרָה-יִי  פּוּנְג-נִי  נָם-פָּר  צ'וֹם-מָה

14   Homage to you, Tara, with hand on the ground by your side, Pressing your heel and stamping your foot on the earth; With a wrathful glance from your eyes you subdue All seven levels through the syllable HUM.
צָ'אק-סֶל סָה-שִי  נוֹ-לָה צָ'אג-גִי טִיל-גִי  נוּן-שִינְג  שָבְּ-קִי  דוּנְג-מָה טְרוּ-נְיֶיר צֶ'אן-דְזֶה  יִי-גֶה הוּם-גִי רִים-פָּה דוּן-פּוֹ נָאם-נִי  גֶם-מָה

15  Homage to you, Tara, O happy, virtuous and peaceful one, The very object of practice, passed beyond sorrow. You are the perfectly endowed with SOHA and OM, Overcoming completely all the great evils.
צָ'אק-סֶל דֶה-מָה גֶה-מָה שִי-מָה נְיֶה-נְיֶאן  דֶה- שִי  צ'וֹ-יוּל  נְיִי-מָה סוֹהָה  אוֹם-דָאנְג  יָנְג-דָאג  דֶן-פֶּה  דִיג-פָּה צֶ'ן-פּוֹ ג'וֹם-פָּה נְיִי-מָה

16  Homage to you, Tara, surrounded by the joyous ones, You completely subdue the bodies of all enemies; Your speech is adorned with the ten syllables And you rescue all through the knowledge-letter HUM.
צָ'אק-סֶל קוּן-נֶה  קוֹר-רָבּ  קָה-ווֶא דְרָה-יִי  לוּ-נִי נָם-פָּר  גֶם-מָה יִג-גֶה  צ'וּ-פֶּה  נָא-נִי  קוֹ-פֶּה רִיג-פָּה  הוֹם-לֶה  דול-מָה נְיִי-מָה

17    Homage to you, Tara, stamping your feet and proclaiming TURE, Your seed-syllable itself in the aspect of HUM Cause Meru, Mandhara and Vindhya mountains And all the three worlds to tremble and shake.
צָ'אק-סֶל טוּרֶה  שָא-נִי דָבּ-פֶּה הוּם-גִי  נָם-פֶּה  סָה-בּוֹן  נְיִי-מָה רִי-רָּבּ  מָן-דָה   רָה-דָנְג בִּג-גֶ'ה צִ'י-טֶן  סוּם-נָם  יוֹ-וָא  נְיִי-מָה

18  Homage to you, Tara, who hold in your hand The hare-marked moon like the celestial ocean; By uttering TARA twice and the letter PHAT You dispel all poisons without exception.
צָ'אק-סֶל לָה-יִי  צוֹ-יִה  נָם-פֶּה רִי-דָאג  טָג-צֶ'ן  צָ'א-נָה  נָם-מָה טָארָה  נְיִי-ג'וֹ  פֶּה-קִי יִי-גֶה דוּ-נָם  מָה-לוּ  פָּה-נִי סֶל-מָה

19  Homage to you, Tara, upon whom the kings of the assembled gods, The gods themselves and all probable-humans rely; Whose magnificent armour gives joy to all, You who dispel all disputes and bad dreams.
צָ'אק-סֶל לָה-יִי  טְסוֹ-נָם  גְיֶיל-פּוֹ לָה-דָנְג מִי-אָם  טְשִי-יִי טֶן-מָה קוּן-נֶה גוֹ-צָ'ה  גָה-וָא טְשִי-קִי טְסוֹ-דָנְג מִי-לָם  נְגֶאן-פָּה  סֶל-מָה

20   Homage to you, Tara, whose two-eyes – the sun and the moon – Radiate an excellent, illuminating light; By uttering HARA twice and TUTTARA You dispel all violent epidemic diseases.
צָ'אק-סֶל נְיִי-מָה  דָה-וָא  גְיֶה-פֶּה קֶן-נִי פּוֹ-לָה  אוֹ-רָּבּ סֶל-מָה הָרָה  נְיִי-ג'וֹ  טוּ-טָרָה-יִי שִי-טוּ  טְרָג-פּו  רִים-נֶה  סֶל-מָה

21 Homage to you, Tara, adorned by the three suchnesses, Perfectly endowed with the power of serenity, You who destroy the host of evil spirits, raised corpses and yakshas O TURE, most excellent and sublime!
צָ'אק-סֶל דֶה-נְיִי  סוּם-נָם  קוֹ-פֶּה שִי-וֶא  טוּ-דָנְג יָנְג-דָאג דֶן-מָה דוֹן-דָנְג רוֹ-לָנְג  נו- צִ'ין טְסוֹג-נָם ג'וֹם-פָּה  טוּ-רֶה רָבּ-צ'וֹג  נְיִי-מָה

Thus concludes this praise of the root mantra And the offering of the twenty-one homages.
טְסָה-וֶא  נָ-קִי טוֹ-פָּה  דִי-דָנְג צָ'אק-סֶל וָא-נִי   נְיִי-שוּ  טְסָה-שִיג

להורדה – 21 Taras booklet

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"מעבר לדת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

כבוד הדלאי לאמה פורש בספרו תוכנית פורצת דרך הפונה גם אל מיליוני האנשים שאינם רואים בעצמם חלק משום מסורת דתית אך עדיין כמהים לחיים שיש בהם סיפוק רוחני ועשייה למען עולם טוב יותר. למידע נוסף ורכישה